Verzekering

Stichting Scholengroep Primato heeft voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen die zich voordoen gedurende de tijd dat de leerling onder toezicht staat van de school. Ook tijdens activiteiten, die door school worden georganiseerd: schoolreis, kamp, excursies etc. zijn de kinderen verzekerd.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zover die niet op een andere verzekering is gedekt. Een afschrift van de voorwaarden is te verkrijgen bij het bovenschools management.

Voor het geval dat het nodig is kan een schadeclaim ingediend worden bij de directie van de school. De directie zal dit met spoed kortsluiten met het bovenschools management.

De schadeclaim dient te omvatten:

  • een nauwkeurige omschrijving van het voorval
  • de hoogte van de geleden schade (met bewijsstukken)
  • motivatie waarom u Stichting Scholengroep Primato aansprakelijk acht.

De schadeclaim zal doorgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij die vervolgens met de indiener contact zal opnemen.